Choose Skin

ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
       คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
       การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้ำนบริหำรวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
นายสิรวิชญ์ ภูติยา
นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์
นางวงศ์ดี คุณมาศ
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทาง การบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสถานศึกษา
(2) รองผู้บริหารสถานศึกษา
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
นายสิรวิชญ์ ภูติยา
นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์
นางวงศ์ดี คุณมาศ
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
O3 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด นายสิรวิชญ์ ภูติยา
นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์
นางวงศ์ดี คุณมาศ
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
นายสิรวิชญ์ ภูติยา
นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์
นางวงศ์ดี คุณมาศ
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
นายถนอมสิน วันสุดล
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นางสาวทองมอญ บุญตา
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2545  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ 2553  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ 2562  

พระราชบัญญัติการศึกษาภาบังคับ พ.ศ. 2545  

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553  

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  

พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563  

นายถนอมสิน วันสุดล
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นางสาวทองมอญ บุญตา
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
นายถนอมสิน วันสุดล
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นางสาวทองมอญ บุญตา
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O8 Q&A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น นายถนอมสิน วันสุดล
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นางสาวทองมอญ บุญตา
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
O9 Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น นายถนอมสิน วันสุดล
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นางสาวทองมอญ บุญตา
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน นายถนอมสิน วันสุดล
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นางสาวทองมอญ บุญตา
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
นางศิริทัย ไพศาลสุวรรณ
นางทิพวรรณ ศรีรัตน์
นางสาวพิจิตตรา มีวงศ์
นางอุมาวดี กวดขันธ์
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
นางศิริทัย ไพศาลสุวรรณ
นางทิพวรรณ ศรีรัตน์
นางสาวพิจิตตรา มีวงศ์
นางอุมาวดี กวดขันธ์
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
นางวงศ์ดี คุณมาศ
นางสาวพิจิตตรา มีวงศ์
นางพัชรภรณ์ สำรวย
นางสาวนันทนา รัตนพันธ์
การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอน
นางสุนิษา งามรูป
นางสาวทองมอญ บุญตา
การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
(3) แผนผัง/แผนภูมิ
(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
(5) ผู้รับผิดชอบ
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
นางสุนิษา งามรูป
นางสาวทองมอญ บุญตา
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
นางสุนิษา งามรูป
นางสาวทองมอญ บุญตา
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
นายถนอมสิน วันสุดล
นายมานะ ชาติเสนา
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
O18 E-SERVICE o แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอ รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน
นายถนอมสิน วันสุดล
นายมานะ ชาติเสนา
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
นางมาลัย นามวงษ์
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวศิรินภา จันทิชัย
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นายธันยบูรณ์ อาษา
นางสาวรัตนา ชาบุญเรือง
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
นางมาลัย นามวงษ์
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวศิรินภา จันทิชัย
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นายธันยบูรณ์ อาษา
นางสาวรัตนา ชาบุญเรือง
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
นางมาลัย นามวงษ์
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวศิรินภา จันทิชัย
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นายธันยบูรณ์ อาษา
นางสาวรัตนา ชาบุญเรือง
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
นางมาลัย นามวงษ์
นายปรีชา ดอกพอง
นางสาวศิรินภา จันทิชัย
นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์
นายธันยบูรณ์ อาษา
นางสาวรัตนา ชาบุญเรือง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
นางสุนิษา งามรูป
นางสาวรัตติกาล พิมูลชาติ
นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
นางสุนิษา งามรูป
นางสาวรัตติกาล พิมูลชาติ
นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
นางสุนิษา งามรูป
นางสาวรัตติกาล พิมูลชาติ
นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
นางสุนิษา งามรูป
นางสาวรัตติกาล พิมูลชาติ
นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
นายชูวิทย์ สุพรรณ
นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือ
นายทิวากร จีนเกา
นายธันยบูรณ์ อาษา
นายสุจินต์ สนิทรัมย์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดย แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
นายชูวิทย์ สุพรรณ
นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือ
นายทิวากร จีนเกา
นายธันยบูรณ์ อาษา
นายสุจินต์ สนิทรัมย์
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2566
นายชูวิทย์ สุพรรณ
นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือ
นายทิวากร จีนเกา
นายธันยบูรณ์ อาษา
นายสุจินต์ สนิทรัมย์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นายชูวิทย์ สุพรรณ
นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือ
นายทิวากร จีนเกา
นายธันยบูรณ์ อาษา
นายสุจินต์ สนิทรัมย์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
o เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
นางถวิล บุญหวาน
นางพรนภัส สุคนธจินดา
นางสากิยา ศิริวงษ์
นางพัชรภรณ์ สำรวย
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อ ถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นางถวิล บุญหวาน
นางพรนภัส สุคนธจินดา
นางสากิยา ศิริวงษ์
นางพัชรภรณ์ สำรวย
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy o แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
นางถวิล บุญหวาน
นางพรนภัส สุคนธจินดา
นางสากิยา ศิริวงษ์
นางพัชรภรณ์ สำรวย
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์
นางสาวรวิวรรณ ดวงใจ
นางวิลาวัลย์ สอนซ้าย
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์
นางสาวรวิวรรณ ดวงใจ
นางวิลาวัลย์ สอนซ้าย
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง
นางสาวนันทนา รัตนพันธ์
นางสาวนิภาวรรณ ลาลุน
นางสาวศิรินภา จันทิชัย
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง
นางสาวนันทนา รัตนพันธ์
นางสาวนิภาวรรณ ลาลุน
นางสาวศิรินภา จันทิชัย
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง
นางสาวนันทนา รัตนพันธ์
นางสาวนิภาวรรณ ลาลุน
นางสาวศิรินภา จันทิชัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ o แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
o แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
นางสากิยา ศิริวงษ์
นายมานะ ชาติเสนา
นายปรีชา ดอกพอง
นายธันยบูรณ อาษา
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นางสากิยา ศิริวงษ์
นายมานะ ชาติเสนา
นายปรีชา ดอกพอง
นายธันยบูรณ อาษา
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ o แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทาง จริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นางสากิยา ศิริวงษ์
นายมานะ ชาติเสนา
นายปรีชา ดอกพอง
นายธันยบูรณ อาษา
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ QR-Code
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล
นางสากิยา ศิริวงษ์
นายมานะ ชาติเสนา
นายปรีชา ดอกพอง
นายธันยบูรณ อาษา
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นางสากิยา ศิริวงษ์
นายมานะ ชาติเสนา
นายปรีชา ดอกพอง
นายธันยบูรณ อาษา