Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างสถานศึกษา

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

โครงสร้างสถานศึกษา จะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายในของสถานศึกษา  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 โครงสร้างสถานศึกษา   2019-09-22 11:19:53

ผู้รับผิดชอบ

นายกฤติเดช บุญศรัทธา, นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์, นางวงศ์ดี คุณมาศ