Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางนภาพร โคตมา, นายปรีชา ดอกพอง, นางสาวณัฐพร โทแก้ว,นางสาวรัตนา ชาบุญเรือง,นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์