Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ

นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์, นางสาวทองมอญ บุญตา, นางสาวปวีณา สะอาด, นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์