Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การให้บริการ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   (Size 103.97 KB) 2019-09-22 12:18:37
2 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   (Size 123.93 KB) 2019-09-22 12:19:05
3 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   (Size 118.33 KB) 2019-09-22 12:19:35
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   (Size 120.98 KB) 2019-09-22 12:21:31
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   (Size 103.18 KB) 2019-09-22 12:22:01
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   (Size 111.06 KB) 2019-09-22 12:22:26
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   (Size 122.86 KB) 2019-09-22 12:22:50

ผู้รับผิดชอบ

นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์, นางสาวทองมอญ บุญตา, นางสาวปวีณา สะอาด, นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์