Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์, นางสาวทองมอญ บุญตา, นางสาวปวีณา สะอาด, นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์