Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางอัญญรัตน์ ศรีดาธรรม, นางสาวณัฐพร โทแก้ว, นางรุ่งทิวา สว่างภพ