Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน O2 ข้อมูลผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง ของผู้บริหารสถานศึกษา  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาอุด   2019-09-22 11:22:46
2 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาอุด   2019-09-22 11:23:22

ผู้รับผิดชอบ

นายกฤติเดช บุญศรัทธา, นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์, นางวงศ์ดี คุณมาศ