Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางศิริทัย ไพศาลสุวรรณ,นางสาวโสภิดา จารัตน์,นางมาลัย นามวงษ์