Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรายเดือน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรายเดือน  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางศิริทัย ไพศาลสุวรรณ,นางสาวโสภิดา จารัตน์,นางมาลัย นามวงษ์