Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นายกฤติเดช บุญศรัทธา,นางวงศ์ดี คุณมาศ, นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์, นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์