Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นายกฤติเดช บุญศรัทธา,นางวงศ์ดี คุณมาศ, นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์, นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์