Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นายกฤติเดช บุญศรัทธา,นางวงศ์ดี คุณมาศ, นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์, นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์