Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน O3 อำนาจหน้าที่

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย กำหนด เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นายกฤติเดช บุญศรัทธา, นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์, นางวงศ์ดี คุณมาศ