Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นายชูวิทย์ สุพรรณ, นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือ, นายทิวากร จีนเกา, นายสุจินต์ สนิทรัมย์