Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นายกฤติเดช บุญศรัทธา