Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางศิริทัย ไพศาลสุวรรณ,นางสาวณัฐพร โทแก้ว