Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางถวิล บุญหวาน, นางพรนภัส สุคนธจินดา, นางสาวสุณัฐฌา มากมาย, นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง