Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนการป้องกันการทุจริต O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสถานศึกษา ประจำปี 2562   (Size 374.20 KB) 2019-09-22 23:33:12

ผู้รับผิดชอบ

นางสากิยา ศิริวงษ์, นายมานะ ชาติเสนา, นางอนุช วิทยาบำรุง, นายชาญจักกริช บุ้งทอง