Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนการป้องกันการทุจริต O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (Size 88.14 KB) 2019-09-22 23:54:27

ผู้รับผิดชอบ

นางสากิยา ศิริวงษ์, นายมานะ ชาติเสนา, นางอนุช วิทยาบำรุง, นายชาญจักกริช บุ้งทอง