Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนการป้องกันการทุจริต O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางสากิยา ศิริวงษ์, นายมานะ ชาติเสนา, นางอนุช วิทยาบำรุง, นายชาญจักกริช บุ้งทอง