Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   (Size 1.57 MB) 2019-09-23 21:27:24

ผู้รับผิดชอบ

นางนันทนิตย์ สว่างภพ, นายวัชระ ม่วงโพธิ์, นางสาวรัตนา ชาบุญเรือง