Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   (Size 1.41 MB) 2019-09-23 21:29:00

ผู้รับผิดชอบ

นางนันทนิตย์ สว่างภพ, นายวัชระ ม่วงโพธิ์, นางสาวรัตนา ชาบุญเรือง