Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
ยังไม่การอัพโหลดไฟล์

ผู้รับผิดชอบ

นางมาลัย นามวงษ์, นางสาวโสภิดา จารัตน์