Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มาตรการป้องกันการรับสินบน  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 ประกาศโรงเรียนบ้านตาอุด เรื่อง มาตรการการรับสินบน   (Size 743.82 KB) 2019-09-22 12:24:22

ผู้รับผิดชอบ

นางสุชาดา ปราบเสียง, นางวิลาวัลย์ สอนซ้าย, นางสาวรวิวรรณ ดวงใจ