Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มาตรการป้องกันการขัดกันฯ  

ผู้รับผิดชอบ

นางสุชาดา ปราบเสียง, นางวิลาวัลย์ สอนซ้าย, นางสาวรวิวรรณ ดวงใจ