Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 ประกาศโรงเรียนบ้านตาอุด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   (Size 649.35 KB) 2019-09-22 12:50:19

ผู้รับผิดชอบ

นางสุชาดา ปราบเสียง, นางวิลาวัลย์ สอนซ้าย, นางสาวรวิวรรณ ดวงใจ