Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน O5 ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลการติดต่อ  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 ข้อมูลการติดต่อ   2019-09-22 11:25:16
2 Facebook โรงเรียนบ้านตาอุด   2019-09-22 11:25:43

ผู้รับผิดชอบ

นายถนอมสิน วันสุดล, นายปรีชา ดอกพอง,นางสาวทองมอญ บุญตา, นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา