Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   (Size 221.21 KB) 2019-09-22 11:28:46
2 พระราชบัญญัติการศึกษาภาบังคับ พ.ศ. 2545   (Size 65.73 KB) 2019-09-22 11:30:02
3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   (Size 422.39 KB) 2019-09-22 11:31:44
4 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   (Size 2.15 MB) 2019-09-22 11:33:45
5 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   (Size 214.58 KB) 2019-09-22 11:34:49
6 ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (Size 85.31 KB) 2019-09-22 11:37:58
7 พระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   (Size 202.19 KB) 2019-09-22 11:39:09
8 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   (Size 168.24 KB) 2019-09-22 11:39:43
9 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส้งคลัง พ.ศ. 2562   (Size 1.62 MB) 2019-09-22 11:41:04

ผู้รับผิดชอบ

นายถนอมสิน วันสุดล, นายปรีชา ดอกพอง,นางสาวทองมอญ บุญตา, นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา