Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตาอุด   2019-09-22 11:42:43

ผู้รับผิดชอบ

นายถนอมสิน วันสุดล, นายปรีชา ดอกพอง,นางสาวทองมอญ บุญตา, นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา