Choose Skin
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O9 Social Network

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Social Network  

เอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลดไฟล์
1 Facebook โรงเรียนบ้านตาอุด   2019-09-22 11:47:15

ผู้รับผิดชอบ

นายถนอมสิน วันสุดล, นายปรีชา ดอกพอง,นางสาวทองมอญ บุญตา, นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา