AdminLTELogo

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบ้านตาอุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
อนุบาล 1/1
3
10
13
อนุบาล 2/1
18
15
33
อนุบาล 3/1
4
13
17
รวมระดับอนุบาล
25
38
63
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
21
8
29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
12
10
22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
10
12
22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
10
9
19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
9
9
18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
17
21
38
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
17
16
33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
11
12
23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
14
8
22
รวมระดับประถมศึกษา
121
105
226
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
12
12
24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
12
12
24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
12
11
23
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
13
12
25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
15
11
26
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
21
11
32
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
69
154
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
15
24
39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
5
22
27
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
6
14
20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
6
18
24
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
32
78
110
รวมทั้งหมด
263
290
553
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566