AdminLTELogo

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนรายห้อง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านตาอุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
อนุบาล 1/1
4
11
15
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
อนุบาล 2/1
19
9
28
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
อนุบาล 3/1
10
11
21
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
อนุบาล 3/2
10
11
21
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
รวมระดับอนุบาล
43
42
85
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
10
9
19
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
10
9
19
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
7
8
15
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
6
10
16
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
9
6
15
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
8
7
15
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
9
11
20
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
13
8
21
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
13
12
25
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
15
10
25
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
13
9
22
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
12
9
21
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
รวมระดับประถมศึกษา
125
108
233
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
14
7
21
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
14
5
19
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
12
14
26
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
13
9
22
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
4
18
22
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
9
10
19
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
63
129
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
8
17
25
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
7
18
25
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
9
19
28
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
15
15
30
ครูประจำชั้น ตารางเรียน
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
39
69
108
รวมทั้งหมด
273
282
555
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564